16/09/2016 - Αναφορά σχετικά με: ''Eπιστολή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος''

Προς:  Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη              Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 

Αθήνα, 16.09.2016

Θέμα: Περί της Τροποποίησης του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., τελευταίο εδάφιο παρ. 3 του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση — απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της επιστολής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Οι Αναφέροντες Βουλευτές

Γεώργιος Κατσιαντώνης

Μάριος Γεωργιάδης

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθ. πρωτ.: 8319

ΠΡΟΣ: Α. Υπουργείο Οικονομικών

 

Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση

: Σταδίου 24 - 105 64 Αθήνα

Υπουργό κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Πληροφορίες

: Χρήστος Σμέτης

Αν/τή Υπουργό κ. Τρύφωνα Αλεξ)άδη

Τηλέφωνο

: 213 216 9900

 

FAX

: 21 - 032 25 449

Β. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης& Τουρισμού

e — mail

: info@grhotels.gr

 

lJRL

. www.grhotels.gr

Αναπληρώτρια Υπουργό κα Έλενα Κουντουρά Γενικό Γραμματέα

κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παρ. 3 του Ν. 2859/2000,

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000).

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε για ακόμη μία φορά στο φλέγον θέμα της τροποποίησης του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., που σας είχαμε ενημερώσει με τα από 16/2/2016 και 31/5/2016 έγγραφά μας.