21/01/2018 - Ερώτηση με θέμα: ''Προδιαγραφές ρυμουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ''

Προς: Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αθήνα, 21.01.2018

Θέμα: Προδιαγραφές ρυμουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειμένου να αποδεχθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο

Με το από 16.6.17 υπό στοιχείο ΔΔΒΕΑ-ΒΕΕ:13ΟΟ46 έγγραφό τους, τα ΕΛΠΕ, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, αξίωσαν όπως τα ρυμουλκά που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Πάχη, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο από 1.8.17 έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, συγκεκριμένη δύναμη πυρόσβεσης, ηλικία μη υπερβαίνουσα τα 20 έτη καθώς και όπως κινούνται όχι με μια αλλά με δύο έλικες. οι προδιαγραφές αυτές είναι ιδιαιτέρως αυστηρές σε σχέση με τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος αλλά και σε σχέση με τις προδιαγραφές που τα ίδια τα ΕΛΠΕ αξιώνουν για την προσφορά των ίδιων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις τους στην Θεσσαλονίκη.

Κατόπιν παρεμβάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγήθηκε παράταση εφαρμογής των μέτρων αυτών διότι ορθώς ο κ. Υπουργός έκρινε ότι η άμεση εφαρμογή τους θα προκαλούσε νόθευση του ανταγωνισμού. Πράγματι, έτσι θα επωφελούντο ρυμουλκά συγκεκριμένης κοινοπραξίας χωρίς να μπορούν οι λοιποί πλοιοκτήτες να προσαρμοσθούν, αφού κάτι τέτοιο σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτούσε απόκτηση ακόμη και νέου ρυμουλκού αξίας περί τα 2.500.000 Ευρώ. Η παράταση που δόθηκε για μεν τη δύναμη πυρόσβεσης και άλλες τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης των ρυμουλκών έληξε την 31.12.2017 (και τα ρυμουλκά προσαρμόσθηκαν αναλόγως), για δε την προθεσμία για την ηλικία και την κίνηση με μια έλικα λήγει την 30.6.2018. Να σημειωθεί ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει όριο ηλικίας μόνο για τα επιβατηγά πλοία, αυτό δε είναι τα 35 έτη (βλ. άρθρο 164 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου) το οποίο (όριο) μάλιστα δεν υφίσταται εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συντήρησης που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/45 (άρθρο 6 περ. α). Εν ολίγοις, η συντήρηση αποτελεί το ουσιώδες προαπαιτούμενο για την προσφορά σωστών υπηρεσιών από ένα πλοίο και όχι η ηλικία. Τούτο αποδεικνύεται και εκ του γεγονότος ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/352 για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών που θα ισχύσει από 24.3.2019 δεν θέτει όριο ηλικίας. Ακόμη, ένα ρυμουλκό που κινείται με μια έλικα εντός περιστρεφόμενης χοάνης δεν υστερεί σε ελκτικές και ελικτικές ικανότητες σε σχέση με ένα διπρόπελλο.

οι παραπάνω απαιτήσεις των ΕΛΠΕ, ανεξαρτήτως εάν νομίμως ζητώνται ή όχι, είναι, αν όχι άμεσα απορριπτέες, κάθε άλλο παρά αυτονόητες. Δυστυχώς ωστόσο από την επερχόμενη εφαρμογή τους (30.6.2018) αφ' ενός μεν περί τα 60 ρυμουλκά θα χάσουν την εργασία τους και 300 μέλη πληρώματος και 120 υπάλληλοι γραφείου θα βγουν στην ανεργία, αφετέρου δε το πετρέλαιο θα αυξηθεί για τον απλό καταναλωτή αφού θα δημιουργηθεί μονοπώλιο. Το ημερήσιο κόστος εκφόρτωσης του κάθε δεξαμενόπλοιου θα αυξηθεί από 15.000 Ευρώ μέχρι ακόμη και 200.000 Ευρώ, ενώ η διαφορά θα επιρριφθεί στους ώμους του στενάζοντος καταναλωτή.

Εν όψει των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός,

Τί πράξατε και τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε το όλο ζήτημα να ρυθμιστεί κατόπιν διαβούλευσης των μερών, προκειμένου να αποτραπούν οι παραπάνω βλαπτικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης