22/05/2017 - Ερώτηση & Α.Κ.Ε. με θέμα: ''Επιτροπή για την αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης''

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Αθήνα, 22.05.2017

Θέμα: Επιτροπή για την αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι, γνωστό, η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συστήθηκε βάσει του {1} άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016 (ΦΕΚ 21 Α'), ενώ η συγκρότησή της έγινε με την υπ' αρ. {2} 19976 / 9.6.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 318 / 2016) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τις υπ' αρ. . {3} 24218 / 25.7.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 422 / 2016), {4} 27720 / 8.9.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 496 / 2016) αποφάσεις και, τελικά, με την υπ' αρ. {5} 41032 / 20.12.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 712 / 2016) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δυνάμει δε της παραγράφου 6 του Ιδίου άρθρου συστήθηκαν 4 Θεματικές Ομάδες (Ομάδες Εργασίας) για επιμέρους ζητήματα.

Δεδομένου ότι:

α) οι εργασίες της Επιτροπής και των Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας), σύμφωνα με το σχετικό πόρισμά της, διήρκεσαν περίπου 7 μήνες, με επάλληλες συνεδριάσεις, με τελική αυτή της 24ης Φεβρουαρίου 2017, οπότε και εγκρίθηκε το σύνολο του έργου, παρουσία και υμών.

β) Στη σύνθεση της Επιτροπής μετείχαν συνολικά 34 άτομα, στη σύνθεση των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας) 94 άτομα, ενώ για τη γραμματειακή υποστήριξη απασχολήθηκαν 6 άτομα, δηλαδή συνολικά 134 άτομα

γ) Στην παράγραφο 7 του δηλαδή του άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016, αναφέρεται:

«Η Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας συνεδριάζουν εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και στα μέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α '176), όπως εκάστοτε ισχύει».

δ) Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της Μαϊου 2017, επανειλημμένα, εντός και εκτός διαδικασίας (Πρακτικά Βουλής σελίδες 165 και 201 - 202) ισχυριστήκατε ότι σε όλα τα παραπάνω μέλη δεν καταβλήθηκαν και δεν πρόκειται να καταβληθούν αμοιβές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αποζημίωση.

Ενδεικτικά, υπενθυμίζω από τα Πρακτικά Βουλής της Μαϊου 2017 (σελ. 201) και απαντώντας σε εμένα προσωπικά .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών):«....Σας διαβεβαιώ λοιπόν - και παρακαλώ καταθέστε ερώτηση να σας καταθέσουμε τα συγκεκριμένα έγγραφα - ότι κανείς δεν πήρε το παραμικρό. Ούτε οι υπάλληλοι, οι οποίοι δουλεύανε υπηρεσιακοί, πέρα από το ωράριό τους και δουλεύανε άπειρες ώρες. Αυτό σας λέω.»

Δηλαδή, με δική σας ευθύνη, πέρα από τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία, παραβιάζετε έναν επιπλέον νόμο (παράγραφος 7, του {1} άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016 και αρνείστε να καταβάλετε τα νόμιμα σε εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως ο ίδιος παραδεχτήκατε και βεβαιώσατε, δουλεύανε «άπειρες ώρες».

ε) Στις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις {2}, {3}, {4} και {5} παρεισέφρησε η παράγραφος: Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τυχόν αποζημίωση που θα καθοριστεί για την Επιτροπή και τις Ομάδες Εργασίας του άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016, θα καταβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4354 / 2015,....,

η οποία όχι μόνο δεν είναι συμβατή με το νόμο, δηλαδή την παράγραφο 7 του {1} άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016 αλλά και επιπρόσθετα με τη συνημμένη στο Νόμο σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία (σελ. 258 και 279), αναφέρεται ότι:

(σελ. 258) : «δ. Στα μέλη της Επιτροπής εισηγητές και στους γραμματείς καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, η οποία καθορίζεται με κ.υ.α.»

και αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα επιπτώσεις επί του Κρατικού Προυπολογισμού, ρητά αναφέρεται απο το ΓΛΚ

(σελ. 279) : «5. Ενδεχόμενη δαπάνη από την : α. καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται αττό την έκδοση κ. υ.α.»

στ) Παρεμπιπτόντως, η εξουσιοδοτική προς τον Υπουργό διάταξη της παραγράφου 8 του {1}, δηλαδή του άρθρου 5 του Ν. 4368 / 2016, τον περιορίζει στη ρύθμιση λεπτομερειών, στις οποίες προφανώς δεν περιλαμβάνεται η σοβαρή πολιτική απόφαση για μη καταβολή της προβλεπόμενης από τον ως άνω νόμο αποζημίωσης.

ζ) Περίπτωση μη καταβολής προβλεπόμενης από ρητή διάταξη νόμου αποζημίωσης, υπάρχει μόνο όταν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή και στις Θεματικές Ομάδες (Ομάδες Εργασίας) παραιτηθούν του δικαιώματός τους,

Καλείσθε κ. Υπουργέ

σύμφωνα με το άρθρο 133 του κανονισμού της Βουλής, να καταθέσετε τα παρακάτω έγγραφα:

η) Πρόγραμμα, ανά ημερομηνία, όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας) και των προς συζήτηση θεμάτων εκάστης, που περιλαμβάνονταν στις Ημερήσιες Διατάξεις

θ) Επίσημο απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία ενδεχομένως λήφθηκε ομόφωνη απόφαση ομαδικής παραίτησης των μελών της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας), από το νόμιμο δικαίωμά τους να λάβουν αποζημίωση ή

ι) Αντίγραφα των ατομικών δηλώσεων παραίτησης όλων των μελών της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας), από το δικαίωμά τους για λήψη αποζημίωσης, με βέβαιη ημερομηνία (αρ. πρωτ. κατάθεσης της παραίτησης), μέχρι την τελευταία συνεδρίασή τους (η 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παραδοθέν πόρισμα).

ια) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί και δεν πρόκειται να καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στα μέλη της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας).

Στην περίπτωση που τα παραπάνω η), θ), ι) και ια) δεν υπάρχουν

Ερωτάσθε κ. Υττουργέ

  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό (αποζημίωσης και τυχόν οδοιπορικών) που καταβλήθηκε (ή που θα καταβληθεί) στα μέλη της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας);
  2. Πως αναλύεται το παραπάνω ποσό ανά μέλος της Επιτροπής και των Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας);
  3. Πως προτίθεσθε να απολογηθείτε, προς τα μέλη της Επιτροπής και των 4 Θεματικών Ομάδων (Ομάδων Εργασίας), δεδομένων των απαράδεκτων δηλώσεών σας, εντός της Βουλής των Ελλήνων, ότι θα φροντίσετε ώστε να μην καταβληθεί το παραμικρό ως αποζημίωση σε εργαζόμενους που απασχολήθηκαν, βεβαιωμένα, «άπειρες ώρες» Δηλώσεις, οι οποίες ειναι αντίθετες από τη σαφή, περί καταβολής αποζημίωσης, διάταξη του αρθρου 5 του Ν. 4368 Ι 2016, την οποία διάταξη ψήφισε σύσσωμη η κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης