26/07/2016 - Ερώτηση με θέμα: "Έλλειψη δομών για παιδιά ΑΜΕΑ''

Προς: Τους κκ: 1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπόψιν της κας Υφυπουργού Θεανώ Φωτίου

2)Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 3)Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Υπόψιν κ. Υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση

Αθήνα 26.07.2016

Θέμα: Έλλειψη δομών για παιδιά ΑΜΕΑ με συνέπεια τον αποκλεισμό των αιτούντων για το voucher των 5.000,00 ευρώ, τη μη εξασφάλιση θέσης σε δομές κατηγορίας Α2 καθώς και διακριτική μεταχείριση των οικονομικά ασθενέστερων από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

Κύριε Υπουργέ, οι ωφελούμενες του προγράμματος ΕΣΠΑ - Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017 μητέρες με το νέο καθεστώς τοποθέτησης των παιδιών στις δομές, ήτοι με την μεταβολή από την υποχρεωτική σύζευξη και την τοποθέτηση του παιδιού σε μια από τις προτεινόμενες από την αιτούσα δομές στην ενδεικτική σύζευξη δομών-παιδιού και κατά συνέπεια στην ελεύθερη επιλογή των παιδικών σταθμών να δεχτούν ή να απορρίψουν ένα παιδί με κριτήρια εντελώς υποκειμενικά και σε ορισμένες περιπτώσεις καταχρηστικά και παράνομα, όπως προκύπτει από καταγγελίες στην ΕΕΤΑΑ, δημιουργείται έντονη ανησυχία για τις ωφέλειες αυτής της μεταρρύθμισης και την επίλυση των προβλημάτων και κενών του παρόντος συστήματος πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, οι αιτούσες με παιδιά ΑΜΕΑ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για τα ΑΜΕΑ παιδιά τους μέσω του Προγράμματος, μόνο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (κατηγορία Β3 και Δ) και να λάβουν voucher αξίας 5.000,00 € για την ως άνω τοποθέτηση, εξαιρούμενες βάσει της Πρόσκλησης, από οποιοδήποτε απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Εντούτοις, η ουσιαστική ανυπαρξία δομών για ΑΜΕΑ καθιστά ανέφικτη την αίτηση των μητέρων για δομές ΑΜΕΑ, με συνέπεια να αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21.01.2016 ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι αιτούσες με τέκνα ΑΜΕΑ δύνανται να αιτηθούν δομή άλλης κατηγορίας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και αποδοχής από την εκάστοτε δομή, με αναπροσαρμογή του ύψους του voucher βάσει της νέας θέσης-κατηγορίας. Πρακτικά, οι αιτούσες υποχρεούνται να απευθυνθούν σε δομές της κατηγορίας Α2, οι οποίες, αφενός δεν είναι βέβαιο ότι διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και αφετέρου, υπό την προϋπόθεση αποδοχής του αιτήματος τους, οι αιτούσες προβλέπεται να λάβουν το voucher που αναλογεί στην κατηγορία Α2, αξίας μόνον 2.375,00 €, δηλαδή λιγότερο από το ήμισυ του ποσού που δικαιούνται βάσει της ιδιαιτερότητας των αναγκών των παιδιών ΑΜΕΑ που αντιστοιχεί στην κατηγορία Β3.

Επιπροσθέτως, με δεδομένο τις καταγγελίες των αιτουσών/αιτούντων και την επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για προτίμηση των ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε όσες μητέρες επιλέξουν σχολικό για τη μετακίνηση των παιδιών, καταβάλλουν επιπλέον τροφεία για δραστηριότητες εντός του ωραρίου επικαλούμενοι ότι το ΕΣΠΑ παρέχει μόνο φύλαξη και φαγητό κτλ. καθώς και τις προκρατήσεις θέσεων με χρηματικό αντίτιμο (εγγραφή), ενισχύεται η παραοικονομία. Επισημαίνεται δει ότι άμεσες συνέπειες είναι ο αποκλεισμός των παιδιών των οικονομικά ασθενέστερων καθώς και των παιδιών ΑΜΕΑ εξαιτίας της έλλειψης οικονομικού κινήτρου για τους παιδικούς σταθμούς και τον αυξημένο ανταγωνισμό λόγω αφενός, της ελεύθερης επιλογής δομής που καθιερώσατε, αφετέρου της αναπροσαρμογής του voucher που δικαιούνται λαμβάνοντας τελικώς το ποσό της κατηγορίας Α2.

Συνέπεια των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός και η διακριτική μεταχείριση των παιδιών ΑΜΕΑ; Σκοπεύετε να δημιουργήσετε κατάλληλες δομές για ΑΜΕΑ;
  2. Με δεδομένο ότι για την ανυπαρξία δομών κατηγορίας Β3 ευθύνεται το Κράτος, με συνέπεια να επιτρέπετε την τοποθέτησή των εν λόγω παιδιών σε οποιονδήποτε παιδικό σταθμό της επιλογής τους, γιατί δε μεριμνήσατε ώστε ανεξαρτήτως τοποθέτησης δομής - κατηγορίας τα παιδιά ΑΜΕΑ να λάβουν το voucher των 5.000,00 ευρώ, κάτι το οποίο δικαιούνταν ούτως ή άλλως, ώστε να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τους παιδικούς σταθμούς και να μην τα αποκλείσουν, επιλέγοντας ένα παιδί που δεν είναι ΑΜΕΑ για το ίδιο ποσό;
  3. Με βάση την αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, επομένως και της δράσης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή των παιδιών ΑΜΕΑ δίχως την οικονομική επιβάρυνση των αιτούντων;
  4. Ποια μέτρα θα λάβετε προκειμένου οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί να παρέχουν ποιοτικά και ποσοτικά τις ίδιες παροχές σε όλα τα παιδιά (με ένταξη ή μη στο ΕΣΠΑ), όταν οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται εντός του ωραρίου για το οποίο ο φορέας — δομή έχει δηλώσει την πρόταση συνεργασίας, αποφεύγοντας φαινόμενα παράνομων συναλλαγών - μίζας, συναισθηματικών εκβιασμών και κυρίως αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης των παιδιών που οι γονείς αδυνατούν να πληρώσουν, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στο ΕΣΠΑ εντάσσονται οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάριος Γεωργιάδης

Γεώργιος Κατσιαντώνης