Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 16/02/2017

Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακρόαση του Προέδρου, κ. Χαράλαμπου Γκότση.