Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 23/03/2017

Συνέχιση της ακρόασης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.κ. Άννας Νάκου, Σωτήριου Καρκαλάκου, Αφροδίτης Αδαμάκου και Μιχαήλ Πολέμη, για διορισμό στη θέση Αντιπροέδρου, ενός τακτικού και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.