Προτάσεις και Θέσεις

Προτάσεις και Θέσεις

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απαιτείται η πλήρης και εκ βάθρων αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης για να μπορέσει να υπάρξει και να λειτουργήσει στη χώρα ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.

Προτάσεις:

 • Απογραφή όλων των δημόσιων οργανισμών και κατάργηση όσων δεν προσφέρουν ουσιαστικό έργο
 • Σύνταξη οργανογραμμάτων στο δημόσιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες
 • Εντοπισμός των αργόσχολων δημοσίων υπαλλήλων
 • Αντικειμενική αξιολόγηση υπαλλήλων σε όλες τις δομές του δημοσίου
 • Επανεξέταση του καθεστώτος της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
 • Αντικειμενικό σύστημα επιλογής προσωπικού και ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ
 • Επιλογή των αναγκαίων γενικών και ειδικών γραμματέων και των γενικών διευθυντών της δημόσιας διοίκησης με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί βασικό μέλημα και στο πλαίσιο αυτό πρέπει και η χώρα μας να προσαρμόζει συστηματικά την πολιτική της και να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Προτάσεις:

 • Γενική διαχείριση του Περιβάλλοντος με κανόνες αειφορίας
 • Τήρηση όλων των δεσμεύσεων της χώρας που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες (π.χ. η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή του Ο.Η.Ε ή το Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια για το 2030 της Ε.Ε.)
 • Προώθηση πολιτικών χρήσης εναλλακτικών / οικολογικών μορφών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή κτλ)
 • Προσανατολισμός στην κυκλική οικονομία
 • Αυστηρό πλαίσιο χωροθέτησης χρήσης γης (κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες)
 • Προώθηση πολιτικών ενεργειακής απεξάρτησης της χώρας, π.χ. μέσω υποθαλάσσιων / επίγειων αγωγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου
 • Σταδιακή απεμπλοκή της χώρας από τις πλέον ρυπογόνες ενεργειακές πηγές (π.χ. λιγνίτης)

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

O τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Η προσπάθεια διατήρησης της χώρας μας σε υψηλά επίπεδα τουριστικής ανταγωνιστικότητας πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι το κλειδί και σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ προσδίδοντας μια πιο τεχνοκρατική κουλτούρα και δομή τόσο στο Υπουργείο Τουρισμού όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προτάσεις:

 • Κατάρτιση 5ετούς εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, με γνώμονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστών-επισκεπτών που θέλουμε να φιλοξενήσουμε, όπως είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα και η μέση διάρκεια παραμονής
 • Καθιέρωση σε ετήσια βάση ενός forum για τον Τουρισμό στην Δήλο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
 • Περαιτέρω κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου καθώς το υπάρχον είναι εξαιρετικά δαιδαλώδες και πολύπλοκο.
 • Αντιμετώπιση με αποφασιστικότητα της παραξενοδοχείας
 • Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς απήχησης για την προσέλκυση μεγαλύτερων τμημάτων της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς
 • Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (ιατρικός τουρισμός, αγροτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός)