Συζήτηση στην Ολομέλεια για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) - 21/05/2018