27/06/2016 - Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: "Σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης''

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα, 27.06.2016

Θέμα: Σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο.

Κύριε Υπουργέ,

Με την από 21.06.16 κατατεθείσα τροπολογία σας προβλέπεται η απασχόληση στο Δημόσιο με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου όσων ήδη εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι εταιρειών φύλαξης και καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο.

Η παραπάνω απασχόληση προβλέπεται να γίνει κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, με απευθείας απόφαση του Υπουργού ή της διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου, με συνέπεια οι ιδιώτες αυτοί να καταστούν συμβασιούχοι του Δημοσίου με απευθείας επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η αιτιολογική έκθεση της επίμαχης τροπολογίας εδράζεται σε δύο κύριους άξονες: α/ μειωμένο κόστος της κατά τα ανωτέρω απασχόλησης των εν λόγω φυσικών προσώπων συγκριτικά με το κόστος ανάθεσης σε ιδιωτικούς φορείς (outsourcing), β/ μισθολογική αναβάθμιση των εν λόγω εργαζομένων για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί στην τροπολογία δεν έχει ενσωματωθεί έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, ως έδει, ή και άλλα οικονομικά στοιχεία (μισθολογική δαπάνη ατομικών συμβάσεων, εργοδοτικές εισφορές, αριθμός ατομικών συμβάσεων, μέσος μεικτός μισθός τους κτλ) από τα οποία να προκύπτει κατά τρόπο ακριβή και ελέγξιμο η επικαλούμενη από εσάς οικονομική ωφέλεια της εν λόγω τροπολογίας για το Δημόσιο, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης που επικαλείστε φαίνεται εξ ορισμού ασύμβατη με την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος;
  2. Η επίμαχη τροπολογία απομακρύνεται από την πάγια λογική του Δημοσίου των τελευταίων ετών, κατά την οποία η ανάθεση παρόμοιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Κατ' ακολουθία, η εν λόγω τροπολογία σηματοδοτεί μία «αλλαγή πλεύσης», προμηνύοντας ανάλογη αντιμετώπιση και άλλων υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα;

Ο ερωτών βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης