Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας - 14/03/2017

Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (2015) και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη